خبرهای مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

تصفیه ‌خانه شهرک صنعتی سبزوار احداث می شود