خبرهای مربوط به صدیقه وسمقی

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست