خبرهای مربوط به معاون برنامه ریزی اداری و مالی فرماندار

ذخیره ۴۰هزار تن گندم در سیلوهای سبزوار