کد خبر : 8103
Print
موسی رامشینی:

ارتباط خوب، ارتباط بد

یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۸

Image titleسبزوارنگار/ارتباط خوب، ارتباط بد-عامل موثر در مدیریت مدارس راه دور
موسی رامشینی*                                    
شما در هر شرايطي مي توانيد با اطرافيان خود ارتباط برقرار كنيد، بله شك نكنيد، در هر شرايط قادر به برقـــراري ارتباط هستيد ولي نوع ارتباط، خوب بودن يا بد بودن آن مهم است. وقتي هم با كسي دعوا مي كنيد با او ارتبـــاط برقرار كرده ايد ولي از بدترين نوع آن. براي شستن  اتومبيل خود به كارواش مي رويد، روز تعطيـــــل است و كارواش شلـــوغ است. جا و نيروي كمي هم در اختيار داريد. مسئول كارواش خسته است و جواب تندي به شما مي دهد. شما هم كلافه ايد و جــواب او را به تندي مي دهيد و يك سلسله حرف هاي طعنه آميز بين شما و او رد و بدل مي شود. براي لحظاتي در حد چند دقيقه يك رابطه برقراركرده ايد ولي ازنوع بد آن. چون سودي عايد هيچ كدامتان نشده است.
گاهي وقتها يك سخنران رامي بينيدكه يكريز حرف مي زنـــد ولي پيام درستي را به شما نميرسانددر اين جا هم ارتباط مناسبي برقرار نشده است .ولي بارها شده من از داخل اتومبيـــــل براي رفتگر محله مان كه تابحال باهم حرف نزده ايم دست تكان داده ام او هم با صميميت همين كارراكرده است . پيــام دوست داشتن و يك ارتباط خوب ميان ما ردو بدل شده كه هر چند زمان آن كوتاه بوده است ولي ممكن است اثرات آن ماندگار باشد.
وقتي شاد هستيد ،راحت تر مي توانيد ارتباطهاي خوب برقرار كنيد .وقتي ناراحت هستيد بيشتر احتمــال داردكه رابطه اي بدراپايه ريزي كنيد.ولي كارماهرانه تر آن است كه بتوانيددر وضعيت دوم هم رابطة‌خوبي برقرار كنيد . كسي كه بتواند در شرايط اختلاف برانگيز رابطة خوبي برقرار كند ،هنرمند است .هنـرمندي كه هنرش سالم سازي روابط است .اغلب اوقات ما چون نمي دانيم ويژگيهاي ارتباط بدكدامند گرفتار آن مي شويم .بنابراين در اين بخش شما را با خصوصياتي كه روان شناسان براي يك ارتباط بد قائل هستند آشنا مي كنم .نياز به گفتن نيست كه اغلب  طلاقها و جدايـــــي هاي زناشويي،دوستي  هاي نافرجام ،مشاركت هاي شكست خورده ،فرارجوانان از منزل يا مدرسه،افت هاي تحصيلي و… همه و همه ازبرقراري ارتباطها ي بد و نامناسب نشأت مي گيرند.برقراري ارتباط خوب ربطي به تحصيلا ت ندارد بسيار ديده ايد كه مطب يك پزشك غلغله است ومطب پزشك ديگركه اتفاقاً تحصيلات بالاتري هم دارداينگونه نيست .چــــــرا؟فكرنمي كنيد شايد علت آن برقراري ارتباط مؤثرتوسط پزشك اولي بوده است .
چرابعضي ها ‹‹مهرة مار›› دارند ؟آيا مهرة مار چيزي به جز مهارت در برقراري ارتباط مؤثر است .
هرارتباط خوب دو خصوصيت را حتماً دارد :ابراز وجـــود و گوش دادن .ابرازوجوديعني شمااحساسات خودرابه خوبي ابراز مي كنيـــد و به طرف مقابل هم اجازه مي دهيد احساسات خود را بيان كند يعني به حرفهايش گوش مي دهيد .خيلي وقتها ارتباطهاي ما قرباني سوءتفاهم مي شود زيرا حرف دلمان (احساسمان)را بيان نمي كنيم و ازطرف مقابل هم فرصت اين كاررا مي گيريم .به نمونة زير توجه كنيد:
شوهر چندشب است دير به منزل مي آيد و به زنش توجه هميشگـــــي رانـــدارد .زن مدتــي است كه احساس مي كندشوهرش از او خسته شده است  ولي هيچ موقع جرأت نكرده است احساسش را بگويـــــد يا از شوهرش علت دير آمدنش را بپرسد .شوهرهم هيچ موقع لازم نديده است به زنش بگويـــد به دليل قطع اضافه كاري اش مجبورشده شغل دومي اختياركند چون فكرمي كرده نبايد زنش رامضطرب كند(واين رابه حساب دوست داشتن ميگذارد)آيا ايــن ارتبــاط به ســـردي ، دلخوري  ،وحتي دعوانمي انجامد ؟آيا راه بهتر آن نبودكه هردو حرف دلشان را به هم بگويند و حرفهاي هم را بشنوند؟
گاهي اوقات شما فكر مي كنيد اگراحساسم را بگويم ،او (طرف مقابل رابطه تان ) ناراحت يا خشمگين مي شود يا اوضــاع بدتر مي شود .لذا در اسارت فكرخود باقي مي مانيد .حتي براي يك عمرلذت بــــرقراري يك رابطـــــة‌ خوب را كه ميتوانست بابيان احساستان تأمين شودازخودسلب ميكنيداين مسئله بخصوص درزوجهاي جوان ديده مي شود . اگر از همسرشان رفتار نامناسبي مي بينندبه جاي آنكه حرف دلشان واحساسشان را بگويند مي ترسند كه مبادا همين يك ذره توجه اورانيز ازدست بدهند .اين نشانه اي ازيك ارتباط بداست و بايد هردو طـرف انتظار داشته باشند به زودي ارتباط آنها به بحران كشيده شود.
نشانة ديگر ارتباط بــــد آن است كه دو طرف رابطه به جاي گوش دادن به يكديگر با هم بحث كنند و حق را به جانب خود بدهند و جدل كنند .مثلاً همكارشمامي گويد:ازاين كه در اتاق كار مشتركمان سيگار مي كشي ناراحتم (ارتباط خوب )و شما بجاي آن كه به حرف او گوش كنيد(ارتباط خوب)حالت تدافعي مي گيريد و ميگوييد همين است كه هست ،نمي تواني تحمل كني اتاقت را عوض كني (ارتباط بد).
خصوصيات ديگررابطة بدآن است كه احساس خود را به شكلي غير مستقيم بيان مي كنيد. مثلاًبجــــاي اين كه به دوست خود بگوئيد‹‹ چرامدتي است به من سر نمي زني ›› ،مي گوييـــد‹‹بله ديگرحالا مــارا تحويل نمي گيري ››. طعنه زدن يكي از بدترين شكلهاي ارتباطي است .
يا آن كه به جاي بيان احساس خود شروع به غيبت مي كنيد . مثلاً از همسايه تان كه هميشه در حريــم پاركينگ شما پارك مي كند دلخوريد .بجاي آن كه احساستان را با خود او در ميان بگذاريد،پيش همسايه هاي ديگــــر از اوبدگوئي مي كنيد: ((اين آقا ، اصولاً‌آدم بي مبالاتي است )). شكل ديگر ارتباط بد آن است كه به همسايه تان مستقيم پرخاش كنيد .اين هم گرهي از كارشما بازنمي كند . زيــراممكن است ،اوباشمامقابله كنــــد كه سبب دلخوري بيشتر هردونفرتان مي شود .يك نوع پرخاشگري هم هست كه آن هم ارتبــــاط را مختل مي كندو آن اين است كه وقتي همسايه تان را مي بينيد روي خود را از او برمي گردانيد تا او بفهمد از او دلخوريد .به اين پرخاشگري ،پرخاشگري انفعالي گفته مي شود .
بسيارديده ايد كه وقتي كسي درمانده و مأيوس مي شود ،تسليم مي شود . اين هم يك نوع رابطة بداست.زني كه همسرش را پيوسته سرزنش ميكند،تخم سردي را به رابطة زنا شويي شان مي پاشد.تحقير كردن هم همين حكم را دارد يكــي ديگــر را تحقيــر نكنيـدبخصوص اگر اين عمل را در حضور ديگرا ن ا نجام دهيد به خراب شدن رابطه تان سرعت مي بخشد .
بدتر از آن ،‌تحقيركردن و سرزنش كردن خودتان است .با اين كارعــــزت نفس خود را لكه دار مي كنيد .و در تما م زمينه ها ي زندگيتان تخم ترديد مي پاشيد. حال آن كه جنبه هاي مثبت روال شما ميتواند واقعاً‌ زياد باشد .يك خصوصيت ديگر رابطة‌بد آن است كه تقصيررا به گردن ديگران مي اندازيد .توجه داشته باشيد كه هر كس مسئول اعمال خودش است .اين امــــر از خصوصيات يك رابطة بد است .شما با دوست خود بر سر مسئله اي اختلاف نظرداريــد ولي شروع مي كنيد از سهل انگاري هاي گذشتة او صحبت مي كنيد و رابطة خودرا بدين شكل تيره مي كنيـــــددر حالي كه اختلاف نظرتان به جاي خود محفوظ است و راه حلي برايش پيدا نكرده ايد .
اما نكتة‌مهمي كه مي خواهم توجه شما را به آن جلب كنم آن است كه وقتي دلخور هستيد،احساس خود را پنهان نكنيد بلكه ابراز كنيد از عواقب آ ن نترسيد .خيلي ها در بسياري از مواقع كه دلخور هستند مي گويند: 
((نه ،اصلاً‌برايم مهم نيست .)) درحالي كه رفتارشان و ((زبان بد)) آنها خلاف اين را مي رساند مثلاً از كنكـــــــور سراسري رد شده ايد نگوئيد:‌((چيزمهمي نبود )).صادقانه بگوئيد ((ناراحتم  ولي قابل جبران است .)).

*دکترای فلسفه علم

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟